» سفرنامه ترکیه_ قسمت ششم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» سفرنامه ترکیه_ قسمت پنجم :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» سفرنامه ترکیه- قسمت چهارم :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» سفرنامه ترکیه- قسمت سوم :: ۱۳٩٢/۳/۸
» سفرنامه ترکیه- قسمت دوم :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» سفرنامه ترکیه- قسمت اول :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» سفرنامه کردستان ، قسمت چهارم: بیجار و قلعه قمچقای :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» سفرنامه کردستان ، قسمت سوم : سنندج گردی های من :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» سفرنامه کردستان ، قسمت دوم : مراسم پیرشالیار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» سفرنامه کردستان ، قسمت اول : تجربه زمستانی منطقه هورامانات و مراسم پیرشالیار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱